טפסים להורדה

רשם העמותות

דוח מילולי לעמותה החל משנת 2011
דוח מילולי לעמותה החל משנת 2011
טופס 1- בקשה לרישום עמותה
טופס 1- בקשה לרישום עמותה
טופס 2- דיווח על החלטת אסיפה כללית על עמותה
טופס 2- דיווח על החלטת אסיפה כללית על עמותה
טופס 3- טופס דיווח על החלטה לשינוי תקנון
טופס 3- טופס דיווח על החלטה לשינוי תקנון
טופס 4- טופס דיווח על החלטה לשינוי מטרות
טופס 4- טופס דיווח על החלטה לשינוי מטרות
טופס 5- טופס דיווח על החלטת בית המשפט בבקשה לשינוי מטרות
טופס 5- טופס דיווח על החלטת בית המשפט בבקשה לשינוי מטרות
טופס 6- הודעה על בחירת/מינוי של חבר ועד או על סיום כהונה של חבר ועד
טופס 6- הודעה על בחירת/מינוי של חבר ועד או על סיום כהונה של חבר ועד
טופס 7- דיווח על החלטת ועד העמותה על מינוי מורשי חתימה
טופס 7- דיווח על החלטת ועד העמותה על מינוי מורשי חתימה
טופס 8- המלצות ועדת ביקורת / הגוף המבקר
טופס 8- המלצות ועדת ביקורת / הגוף המבקר
טופס 9- רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה
טופס 9- רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה
טופס 10- הודעה על שינוי מען
טופס 10- הודעה על שינוי מען
טופס 11- הודעה על הגשת תובענה
טופס 11- הודעה על הגשת תובענה
טופס 12- תצהיר כושר פירעון
טופס 12- תצהיר כושר פירעון
טופס 13- דיווח על אסיפה כללית בדבר פירוק מרצון
טופס 13- דיווח על אסיפה כללית בדבר פירוק מרצון
טופס 14- הודעה על סיום פירוק מרצון של עמותה
טופס 14- הודעה על סיום פירוק מרצון של עמותה
דוח מילולי לעמותה לשנת 2010
דוח מילולי לעמותה לשנת 2010
דוח מילולי לעמותה לשנת 2009
דוח מילולי לעמותה לשנת 2009
טופס הצהרה על הקמת עמותה
טופס הצהרה על הקמת עמותה
טופס פרוטוקול אסיפה כללית לעמותה
טופס פרוטוקול אסיפה כללית לעמותה

לחץ להורדה

רשם העמותות   פתיחת תיק   נאמנות   מוסד ציבורי   מלכ"רים   מקדמות   עמית מוטב   דו"ח שנתי   הוצאות עודפות   החזר הוצאות   מלכ"ר   העברת נכסים   דמי לידה   עדכון פרטים   ניכוי במקור   ייפוי כוח   אסירי ציון   הבטחת הכנסה   חלוקת דיבידנד   נכות   ילדים   רשם חברות   ניידות   דיווח מפורט למע"מ   אגרות חוב  
  • מחמאה
  • הצעה לשיפור
  • דיווח על התקלה
  • אחר
 
 
 
-