טפסים להורדה

מודיעין

805א- הצהרת בעל/ת המניות על זכאותו לדיבידנד מוטב (נספח ב)
805א- הצהרת בעל/ת המניות על זכאותו לדיבידנד מוטב (נספח ב)
1214/ב- דין וחשבון על חלוקת דיבידנד החל משנת המס 2013
1214/ב- דין וחשבון על חלוקת דיבידנד החל משנת המס 2013
901/א- הודעה שנתית למפעל מועדף שהוא מפעל תעשייתי
901/א- הודעה שנתית למפעל מועדף שהוא מפעל תעשייתי
4484- הסדר
4484- הסדר "גבייה מרוכזת" -בקשת הצטרפות
4485- בקשת הצטרפות לגביה מרוכזת
4485- בקשת הצטרפות לגביה מרוכזת
4480- הוראה לחיוב חשבון
4480- הוראה לחיוב חשבון
2421- הצהרה על בעלות משותפת בחשבון בנק
2421- הצהרה על בעלות משותפת בחשבון בנק
1214/ב-דין וחשבון על חלוקת דיבידנד משנת 2012 ואילך
1214/ב-דין וחשבון על חלוקת דיבידנד משנת 2012 ואילך
1214/ב- דין וחשבון על חלוקת דיבידנד משנת 2011 ואילך
1214/ב- דין וחשבון על חלוקת דיבידנד משנת 2011 ואילך
246/א- בקשה לחלוקת הכנסות חברות בית
246/א- בקשה לחלוקת הכנסות חברות בית
169/א- קביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה
169/א- קביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה
901- הודעה שנתית קיום הוראות סעיף 18א' לחוק בשנת המס
901- הודעה שנתית קיום הוראות סעיף 18א' לחוק בשנת המס
1213- הודעה על פעולות שהן תכנון מס חייב בדיווח - מס הכנסה
1213- הודעה על פעולות שהן תכנון מס חייב בדיווח - מס הכנסה
2405- בקשה להגבלת העברת מידע לבנקים
2405- בקשה להגבלת העברת מידע לבנקים
3333- בקשה לקבלת פנקס דיווח למעסיק יחיד המעסיק עובד זר
3333- בקשה לקבלת פנקס דיווח למעסיק יחיד המעסיק עובד זר
5329/ב- פרטים על הכנסות ונכסים מחו
5329/ב- פרטים על הכנסות ונכסים מחו"ל בלבד
5340- בקשה לאישור לפי סעיף 50
5340- בקשה לאישור לפי סעיף 50
1235- דו
1235- דו"ח על הוצאות עודפות
169/ב- אישור מסירת מידע
169/ב- אישור מסירת מידע
847- אישור על תשלומי עמלת ביטוח
847- אישור על תשלומי עמלת ביטוח
805- הצהרת בעל/ת המניות על זכאותו לדיבידנד מוטב (נספח ב)
805- הצהרת בעל/ת המניות על זכאותו לדיבידנד מוטב (נספח ב)
908- חוק לעידוד השקעות הון- הודעה בדבר החלת הוראות מפעל מועדף
908- חוק לעידוד השקעות הון- הודעה בדבר החלת הוראות מפעל מועדף
483- אישור על קיום/ אי קיום תיק במס הכנסה
483- אישור על קיום/ אי קיום תיק במס הכנסה
4431- הודעה והצהרה לחישוב נפרד של המס על הכנסת בני- זוג
4431- הודעה והצהרה לחישוב נפרד של המס על הכנסת בני- זוג
1385- הצהרה על עסקאות בינלאומיות
1385- הצהרה על עסקאות בינלאומיות
4435- הצהרה בדבר קביעת
4435- הצהרה בדבר קביעת "בן זוג רשום"
1214/ב- דין וחשבון על חלוקת דיבידנד משנת 2009 ואילך
1214/ב- דין וחשבון על חלוקת דיבידנד משנת 2009 ואילך
4440- הצהרה בדבר נשואים החיים בנפרד
4440- הצהרה בדבר נשואים החיים בנפרד
1507- הצהרה על זכאות לנקודות זיכוי לתושב חוזר
1507- הצהרה על זכאות לנקודות זיכוי לתושב חוזר
140- עדכון כתובות וענפי כלכלה
140- עדכון כתובות וענפי כלכלה
150- הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ
150- הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ
5245- בקשה להכרה כמוסד ציבורי
5245- בקשה להכרה כמוסד ציבורי

לחץ להורדה

רשם העמותות   פתיחת תיק   נאמנות   מוסד ציבורי   מלכ"רים   מקדמות   הוצאות עודפות   דו"ח שנתי   עמית מוטב   מלכ"ר   החזר הוצאות   העברת נכסים   דמי לידה   עדכון פרטים   אסירי ציון   ייפוי כוח   חלוקת דיבידנד   ניכוי במקור   הבטחת הכנסה   נכות   דמי חופשה   רשם חברות   הודעה על חלוקות   טופס 50   דיווח מפורט למע"מ  
  • מחמאה
  • הצעה לשיפור
  • דיווח על התקלה
  • אחר
 
 
 
-